DNR 2011, herzien juli 2013

DNR en voorwaarden.

Op alle werkzaamheden, diensten en producten van Roest Architectuur is de DNR 2011 van toepassing.

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, herzien juli 2013) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste en gebruikelijke regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en hun opdrachtgevers. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs.

Download de DNR hier.

Overige voorwaarden.

Op alle (bouw)tekeningen, schetsen en graphics gemaakt door Roest Architectuur (ingeschreven in het Nederlandse Architectenregister) rust auteursrecht. Dat houdt in dat niemand deze zonder toestemming van de auteursrechthebbende mag gebruiken om ermee te bouwen, ze mag verspreiden of ze mag kopiëren. Het auteursrecht berust niet alleen op het definitieve ontwerp, ook de eerste ontwerpen en schetsen zijn beschermd door het auteursrecht

Het auteursrecht van alle bouwkundige en architectonische afbeeldingen, tekeningen, impressies, schetsen etc. op deze website ligt bij Roest Architectuur. Gebruik van deze onderdelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Roest Architectuur.

De informatie verzonden per e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Roest Architectuur staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Op alle opdrachten, diensten en (andere) werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011, herzien juli 2013) van toepassing. Deze algemene voorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid en kunnen worden geraadpleegd op Roest-Architectuur.nl

Roest Architectuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de DNR 2011. Voor een omschrijving van (de hoogte van) de dekking en voorwaarden is op aanvraag een kopie van het polisblad en betalingsbewijs beschikbaar.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden verleend. Het onderstaande is van toepassing op de website van Roest Architectuur. Door deze website te gebruiken wordt ingestemd met deze disclaimers:

 1. Deze website, waaronder de homepage en onderliggende pagina’s zijn met zorg samengesteld door Roest Architectuur. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en -andere- schadeveroorzakende programmatuur bevatten.
 2. Roest Architectuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruiken van deze website. Door middel van links zijn aan deze website, websites van derden verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Roest Architectuur is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op deze wijze verbonden websites.
 3. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 4. Roest Architectuur heeft het recht de voorwaarden in deze disclaimer per direct en zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in te trekken of aan te vullen.

Laatste wijziging: juni 2018

Roest Architectuur verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van opdrachtgevers ten behoeve van interne administratie en facturering. Privacy en het beschermen van deze persoonsgegevens zijn belangrijk, Roest Architectuur hanteert de volgende werkwijze om de privacy van opdrachtgevers te waarborgen en zodoende zoveel als redelijkerwijs mogelijk te werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. Roest Architectuur werkt volledig digitaal.
  Er worden geen (persoons)gegevens in analoge vorm (papier) bewaard;
 2. Roest Architectuur werkt discreet.
  Er worden geen persoons- of projectgegevens gepubliceerd of gedeeld met derden zonder voorafgaande goedkeuring van opdrachtgevers, met uitzondering van gegevens die nodig zijn ten behoeve van het voeren van een degelijke administratie (gegevensdeling met accountant en Belastingdienst). Gegevens worden nooit gedeeld of verkocht voor commerciële doeleinden;
 3. Roest Architectuur werkt veilig.
  Mobiele apparaten en gegevensdragers van Roest Architectuur zoals laptops en USB sticks (met uitzondering van backups) zijn voorzien van encryptie (Microsoft Bitlocker). Hierdoor zijn gegevens veilig in het geval er een datadrager kwijt raakt of in het geval van diefstal;
 4. Roest Architectuur bewaart de volgende persoonsgegevens.
  Het betreft gegevens die nodig zijn ten behoeve van het voeren van een degelijke administratie (gegevensdeling met accountant en Belastingdienst):
  – NAW gegevens (naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en emailadres(sen));
  – BSN-nummer (indien Roest Architectuur gemachtigde is om een Aanvraag Omgevingsvergunning te doen voor een particuliere opdrachtgever);
 5. Roest Architectuur maakt gebruik van een beveiligde websiteverbinding.
  Op de website van Roest Architectuur worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen, desondanks maakt de website gebruik van een beveiligde verbinding via https en een SSL-certificaat;
 6. Roest Architectuur is transparant.
  Opdrachtgevers kunnen ten alle tijden opvragen welke persoonsgegevens geregistreerd staan bij Roest Architectuur. Persoons- en projectgegevens worden in principe blijvend opgeslagen bij Roest Architectuur in verband met nazorg, garantie, eventuele toekomstige projectaanpassingen en verplichting vanuit de Belastingdienst. Indien een opdrachtgever het verzoek indient om persoonsgegevens uit de administratie te verwijderen kan hiervoor een verzoek ingediend worden per e-mail (zie de Contact pagina). Roest Architectuur verplicht zich vervolgens tot volledige inzage in de opgeslagen persoonsgegevens en het verwijderen hiervan op alle digitale gegevensdragers binnen één maand (m.u.v. gegevens die verplicht bewaard dienen te blijven inzake de Belastingdienst);

Indien er vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn over de wijze waarop Roest Architectuur omgaat met de privacy van zijn opdrachtgevers dan horen wij dit graag via de Contact pagina!

Laatste wijziging: december 2020